Algemene voorwaarden

Helderman Management & Advies

Datum: 1 december 2004

1.          Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Helderman Management & Advies, hierna te noemen “Helderman MA”, en vormen een onverbrekelijk geheel met alle overeenkomsten tussen Helderman MA en haar cliënten/opdrachtgevers, hierna te noemen “opdrachtgever”.

De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan de onderhavige alge­mene voorwaarden van Helderman MA, zoals eventueel door opdrachtgevers gehanteerde algemene voorwaarden, wijst Helderman MA uitdrukkelijk van de hand.

2.          Offertes

2.1     Helderman MA contracteert met een opdrachtgever enkel op basis van een door Helderman MA opgestelde offerte. Alle offertes van Helderman MA zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdruk­kelijk een niet vrijblijvende offerte wordt uitgebracht.

Helderman MA stelt de offerte op aan de hand van de door de opdrachtgever met het oog daarop verstrekte informatie. De opdrachtgever is verplicht om alle voor Helderman MA voor het opstellen van de offerte relevante informatie te verstrekken.

2.2     Een door Helderman MA opgestelde offerte vormt een uitnodiging aan de opdrachtgever tot het plaatsen van een opdracht. Helderman MA wordt jegens de opdrachtgever enkel con­tractueel gebonden nadat Helderman MA de opdracht van de opdrachtgever, conform de door Helderman MA uitgebrachte offerte, schriftelijk heeft aanvaard.

2.3     Helderman MA stelt zich ten doel om de opdrachtgever onpartijdig en naar beste inzicht en vermogen te adviseren. Helderman MA verbindt zich niet tot het leveren en/of bereiken van enige resultaat, aangezien het bereiken en/of leveren van een dergelijk resultaat, gelet op de aard van de door Helderman MA verleende diensten, in redelijkheid niet kan worden gegarandeerd.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen verstrekt Helderman MA dan ook geen garan­ties.

2.4     Indien zich tijdens de uitvoering van de opdracht feiten of omstandigheden voor­doen die een wijziging inhouden ten opzichte van de feiten of omstandigheden op basis waarvan Helderman MA de offerte heeft opgesteld en de opdracht heeft aanvaard, is opdrachtgever gehouden deze onmiddellijk aan Helderman MA mede te delen. Helderman MA is dan niet langer gehouden om de opdracht uit te voeren volgens de in de offerte opgenomen voorwaarden. Helderman MA en opdrachtgever zullen dan in overleg treden, teneinde de nieuwe voorwaarden overeen te komen.

Indien opdrachtgever de gewijzigde feiten of omstandigheden niet onmiddellijk aan Helderman MA meedeelt is Helderman MA gerechtigd om de overeenkomst met opdrachtgever te ontbinden, zonder dat Helderman MA aansprakelijk gehouden kan worden tot betaling van enige schadevergoeding aan opdrachtgever, tenzij de wijziging van de feiten of omstandigheden de ontbinding niet rechtvaardigt.

3.          Honorering en betaling

3.1     De offerte bepaalt de wijze waarop Helderman MA de honorering van de door haar verrich­te werkzaamheden zal bepalen.

3.2     Helderman MA zal maandelijks en indien Helderman MA dit noodzakelijk acht ook tussentijds bij opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met de eventuele door Helderman MA in het kader van de uitvoering van de opdracht gemaakte kosten, factureren.

3.3     Opdrachtgever is gehouden om binnen dertig dagen na de dagtekening van de factuur het gefactureerde bedrag te voldoen, zonder dat opdrachtgever enig recht op verrekening toekomt.

3.4     Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever aan Helderman MA met ingang van de vervaldatum van de factuur een onmiddellijk opeisbare vertragingsrente van 1,5% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand zal worden beschouwd, onverminderd het recht van Helderman MA om bij niet tijdige betaling nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat volledige betaling van alle openstaande facturen vermeerderd met de verschuldigde vertragingsrente zal zijn ontvangen.

3.5     Indien Helderman MA wegens niet betaling de vordering uit handen moet geven ter incas­so, zal de opdrachtgever aan buitengerechtelijke incassokosten een bedrag van 15% van het verschuldigde bedrag, vermeerderd met wettelijke rente verschuldigd worden.

3.6     Opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van Helderman MA voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn direct of indirect uit de overeenkomst met Helderman MA voorvloeiende verplichtingen. Helderman MA zal het verzoek als hiervoor bedoeld schriftelijk indienen.

3.7     Eventueel door Helderman MA verrichte werkzaamheden die niet vallen binnen de werk­zaamheden zoals omschreven in de offertes, worden aangemerkt als meerwerk. De honorering voor meerwerk zal plaatsvinden volgens de in de offerte daaromtrent gemaakte afspraken, bij gebreke waarvan Helderman MA gerechtigd is een redelijk honora­rium in rekening te brengen.

3.8     Helderman MA is gerechtigd om de overeengekomen prijsaanspraken na verloop van drie maanden na datum van de totstandkoming van de overeenkomst met opdrachtge­ver eenzijdig in redelijkheid te wijzigen, zonder dat opdrachtgever het recht heeft de overeenkomst vanwege die prijswijziging te ontbinden. Helderman MA zou bijvoorbeeld tot een wijziging van de prijsafspraak kunnen besluiten indien zij geconfronteerd wordt met een verhoging van de kosten of anderszins met veranderde omstandigheden die maken dat de gemaakte prijsafspraken niet kunnen worden gehandhaafd.

4.          Levertijden

4.1     Overeengekomen levertijden of termijnen waarbinnen de werkzaamheden zullen worden verricht, binden Helderman MA niet en gelden immer bij benadering. Overschrijding van die termijnen brengt voor de opdrachtgever dan ook geen recht op schadever­goeding of op ontbinding van de overeenkomst met zich, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2     Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag Helderman MA de aanvang van de werkzaamheden en/of leveringen die tot een opvolgende fase behoren uitstellen, tot dat de opdrachtgever de voltooiing van de daaraan voorafgaande fases schriftelijk heeft goedgekeurd en opdrachtge­ver volledig aan zijn dan bestaande betalingsverplichtingen jegens Helderman MA heeft voldaan.

4.3     Verzending, vervoer en/of overdracht van goederen, daaronder begrepen materia­len, informatiedragers en apparatuur, geschiedt steeds voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien Helderman MA de verzekering verzorgt. Helderman MA is slechts ge­houden een dergelijke verzekering af te sluiten, indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

5.          Werkomgeving

5.1     Opdrachtgever zal Helderman MA steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke Helderman MA noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten. De medewerkers van Helderman MA die belast zijn met de uitvoering van de opdracht, zullen worden voorzien van toereikende werkplek die voordoet aan de relevantie ARBO- wet- en regelgeving en indien noodzakelijk met een PC met toegang tot het relevante netwerk en de betreffende hardware/software-omgeving, eventueel internetvoorzieningen, en de toegang tot een printer. De medewerkers zullen gebruikershandleidingen, sys­teemdocumentatie met betrekking tot de betreffende hardware/software-omgeving ter beschikking staan, evenals alle overige benodigde voorzieningen. De medewer­kers zullen toegang hebben tot de computergegevens, bestanden en informatie van opdrachtgever die van belang is voor het uitvoeren van de opdracht.

5.2     Indien de medewerking van medewerkers van opdrachtgever benodigd is voor de uitvoering van de opdracht, zal de opdrachtgever ervoor zorgdragen dat deze medewerkers over de benodigde vaardigheden en ervaring beschikken voor de vervulling van de aan hen toegewezen taken. Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat de medewerkers beschikbaar zijn op de afgesproken tijden.

5.3     Indien opdrachtgever de hiervoor onder lid 1 en 2 beschreven verplichtingen niet nakomt, is Helderman MA gerechtigd onmiddellijk de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

6.          Auteurs- en eigendomsrechten

6.1     Helderman MA heeft c.q. behoudt zich voor het auteursrecht en alle overige intellectuele en/of industriële eigendomsrechten alsmede soortelijke rechten tot bescherming van (informatie met betrekking tot) de producten en documentatie, alsmede alle rechten die voortspruiten uit de door haar uitgebrachte offertes en door haar uitge­voerde leveringen, adviezen en andere activiteiten.
Geen enkele bepaling in de overeenkomst van opdracht en/of deze algemene voorwaarden strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van de in lid 1 bedoelde rechten.

6.2     Zaken die Helderman MA aan de opdrachtgever levert, blijven eigendom van Helderman MA totdat de opdrachtgever alle aan Helderman MA verschuldigde bedragen, niet opeisbare bedra­gen daaronder begrepen, heeft voldaan.

7.          Aansprakelijkheid en reclame

7.1     Helderman MA aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor het gebruik van de door haar geleverde materialen en/of gegevens.

7.2     De aansprakelijkheid van Helderman MA, van personeelsleden van Helderman MA en van de personen voor wie Helderman MA verantwoordelijk en/of aansprakelijk is voor directe of indirecte schade, mede daaronder begrepen gevolgschade, hoe ook ontstaan, welke aan Helderman MA, haar personeelsleden en/of de personen voor wie Helderman MA verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Alle verdergaande aanspraken van welke aard en van wie dan ook zijn uitgesloten.

7.3     De opdrachtgever is gehouden Helderman MA, haar personeelsleden en de personen voor wie Helderman MA verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, waaronder begrepen door Helderman MA bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen, schade­loost te stellen voor alle kosten, schade en interesses, die voor Helderman MA, haar perso­neelsleden en de personen voor wie Helderman MA aansprakelijk en/of verantwoordelijk is mochten ontstaan, als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen, welke door derden terzake van uitvoering c.q. niet uitvoering van de overeenkomst tegen Helderman MA, haar personeelsleden en de personen voor wie Helderman MA verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, worden ingesteld. Opdrachtgever vrijwaart Helderman MA, haar personeelsleden en de personen voor wie Helderman MA verantwoordelijk en/of aanspra­kelijk is, waaronder begrepen door Helderman MA bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen voor elke aansprakelijkheid jegens derden, hoe dan ook ontstaan. Onder deze vrijwaring is mede begrepen de eventuele uit acties van derden voor Helderman MA voortvloeiende kosten inclusief die van juridische bijstand.

7.4     Eventuele reclames, zowel op verleende diensten en/of werkzaamheden en/of producten en/of facturen, dienen binnen acht dagen na aflevering van de goederen en/of diensten en/of dagtekening van de facturen per aangetekend schrijven bij Helderman MA te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de recla­me betrekking heeft. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het boven­gestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt de gebruiker geacht het geleverde en/of de factuur te hebben goedgekeurd. Voor verborgen gebreken geldt een termijn van veertien dagen na levering.

7.5     Helderman MA is slechts verplicht van de ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken opdrachtgever op het ogenblik van het indienen van zijn reclame aan alle van zijn althans jegens Helderman MA bestaande verplichtingen uit welke overeen­komst tussen hem en Helderman MA dan ook voortvloeiende, heeft voldaan.

Het indienen van een reclame ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn betalings­verplichting jegens Helderman MA.

8.          Overmacht

In geval van overmacht, zowel van blijvende als van tijdelijke aard, is Helderman MA ge­rechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk de nako­ming ervan op te schorten, zonder dat opdrachtgever en/of derden aanspraken op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan niet tijdige aanlevering door fabrikant, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoringen, sto­ringen in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waardoor gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeen­komst van Helderman MA in redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.

9.          Ontbinding

9.1     Indien één der partijen de op haar/hem, krachtens de overeenkomst rustende verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet nakomt, en zulks langer dan 60 dagen na schriftelijke kennisgeving hiervan door de wederpartij voortduurt, dan heeft deze laatste het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder ingebrekestel­ling en zonder gerechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

9.2     Dit recht hebben partijen ook indien de wederpartij in staat van faillissement is verklaard, indien hem/haar surséance van betaling is verleend, indien het bedrijf van de wederpartij wordt geliquideerd of opgeheven of indien de wederpartij zijn bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk stil legt.

10.       Overdracht

Helderman MA is gerechtigd alle rechten en verplichtingen uit door haar aangegane over­eenkomsten naar vrije keuze ten behoeve van derden te bezwaren en/of aan der­den over te dragen. De wederpartij verleent nu reeds voor alsdan onherroepelijk medewerking aan een contractsoverneming.

11.       Geheimhouding

Helderman MA en opdrachtgever verplichten zich over en weer geheimhouding te betrach­ten met betrekking tot door hen in het kader van deze overeenkomst aan elkaar ter beschikking gestelde gegevens in de meest ruime zin van het woord, alsmede met betrekking tot de werking en uitvoering van de apparatuur, één en ander voor zover van hen in redelijkheid kan worden verlangd.

12.       Geschillen en toepasselijk recht

Alle geschillen met betrekking tot de door Helderman MA gesloten overeenkomsten worden gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement van het kantoor van Helderman MA, met uitzondering van de geschillen die onder de competentie van de kantonrechter vallen. Op alle overeenkomsten tussen Helderman MA en opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. 


Wijk en Aalburg, 1 december 2004

Gedeponeerd bij de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch onder depotnummer 16/2005

 

© Helderman Management & Advies 2021